EN EN
DUYURULAR 2

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, TAMAMEN VEYA KISMEN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA VEYA TÜRKİYE'DE VEYA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT TARAFINDAN YASAKLANMIŞ OLAN DİĞER HERHANGİ BİR YARGI YETKİSİNDE İLAN EDİLMESİ, YAYINLANMASI VEYA DAĞITILMASI İÇİN DEĞİLDİR. BU DUYURU AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA VEYA TÜRKİYE'DE VEYA BAŞKA BİR YARGI YETKİSİNDE BİR MENKUL KIYMET TEKLİFİ TEŞKİL ETMEZ VEYA OLUŞTURMAZ.

LÜTFEN BU DUYURUNUN SONUNDA YER ALAN ÖNEMLİ UYARIYA BAKINIZ.

Basın Açıklaması

Haziran 13, 2023

Erdemoğlu’nun elindeki SASA adi hisselerini plasmanının sonucu

12 Haziran 2023 tarihindeki açıklamamıza ilaveten, Erdemoğlu Holding A.Ş. (“Erdemoğlu”), SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (“SASA”) ödenmiş sermayesinin %1,26’sına denk gelen 66.937.802 adet hissenin Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile) satış işleminin (“İşlem”) başarıyla tamamlandığını duyurur.

İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 3,55 milyar TL brüt kazanç sağlamıştır.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır.

İşlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı %59,7 olmuştur. Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir.

Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra Borçlanma Aracı’na (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma Aracı’na iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşlem’den elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır.

İşlem’in 15 Haziran 2023 tarihinde borsa dışı bir işlem ile sonlandırılması beklenmektedir.

Erdemoğlu Hakkında

Erdemoğlu kapsamındaki şirket ve markaların temelleri, Erdemoğlu’nun Onursal Kurucu Üyesi merhum Mehmet Erdemoğlu öncülüğünde 1970 yılında atılmıştır.

Erdemoğlu, bünyesinde dünyada halı üretiminde lider olan Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin en büyük duvardan duvara halı üreticisi olan Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.; ve Uzak Doğu’dan Kıta Amerikası’na kadar uzanan coğrafyanın en büyük polyester üreticisi olan SASA’yı barındırmaktadır. Erdemoğlu Grup dünyadaki en büyük makine dokuması halı üreticisidir ve küresel üretimin %7’sini bünyesinde barındırmaktadır. Grup, sekiz şehirde 2,300,000 m2’den fazla kapalı ve 10,400,000 m2’den fazla açık alanda faaliyet göstermektedir.

Değer yaratmanın sadece sonuç ile değil, süreç ile de ilgili olduğu göze alındığında; Erdemoğlu, faaliyetlerine kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum içerisinde ve ilgili tüm kalite standartlarını karşılayarak devam etmektedir. Erdemoğlu, kazancın; tedarikçiler, çalışanlar, müşteriler ve bu değerin üretildiği sosyal çevre de dahil olmak üzere, değerin üretilmesine katkı sağlayan herkese dağıtılması gerektiğine inanmaktadır. Erdemoğlu Grup, kurumsal vatandaşlığından doğan sorumluluklarını okul, sosyal konut projeleri ve sağlık tesisleri inşa etmek gibi sosyal sorumluluk projeleri ile üstlenmeyi amaçlamaktadır.

Erdemoğlu Hakkında Önemli Noktalar

  • 16.000’den fazla çalışan
  • Küresel halı endüstrisinin lideri
  • Yaklaşık 100 ülkeye ihraç gerçekleştirmekte
  • Grubun amiral gemisi SASA, Türkiye’nin En İyi 500 Endüstri Girişimi arasında 20. sırada
  • Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Erdemoğlu tarafından binlerce öğrenciye verilen burslar ile onlarca okula, ibadethaneye ve spor tesislerine yapılan katkılar

ÖNEMLİ UYARI

Bu duyuru, doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmak veya dağıtılmak için değildir. Bu duyurunun dağıtımı belirli yargı bölgelerinde yasalarla kısıtlanmış olabilir ve burada atıfta bulunulan herhangi bir belge veya diğer bilgilerin eline geçtiği kişiler bu tür kısıtlamalar hakkında kendilerini bilgilendirmeli ve bunlara uymalıdır. Bu kısıtlamalara uyulmaması, söz konusu herhangi bir yargı alanının menkul kıymetler yasalarının ihlali anlamına gelebilir

Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya veya Türkiye'de bu tür bir teklif veya talebin yasa dışı olduğu herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir kişiye menkul kıymet teklifi veya satın alma teklifi içermez. Burada atıfta bulunulan hisseler, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında tescil edilmedikçe veya Menkul Kıymetler Yasası'nın tescil gerekliliklerinden muaf veya bunlara tabi olmayan bir işlemde teklif edilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz. Burada atıfta bulunulan hisse teklifi ve satışı, Menkul Kıymetler Yasası veya Avustralya, Kanada, Japonya veya Türkiye'nin yürürlükteki menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Belirli istisnalara tabi olarak, burada atıfta bulunulan hisseler Avustralya, Kanada, Japonya veya Türkiye'de veya Avustralya, Kanada, Japonya veya Türkiye'nin herhangi bir vatandaşına, mukimine veya vatandaşına veya bunların hesabına veya yararına teklif edilemez veya satılamaz. Burada bahsi geçen hisselerin Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya veya Türkiye'de ya da başka bir yerde halka arzı söz konusu olmayacaktır.

Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") üye devletlerinde (her biri "İlgili Üye Devlet"), bu duyuru ve daha sonra yapılması halinde herhangi bir teklif yalnızca İzahname Direktifi anlamında "nitelikli yatırımcı" olan kişilere ("Nitelikli Yatırımcılar") yöneliktir. Bu amaçlar doğrultusunda, "İzahname Direktifi" ifadesi 2003/71/EC sayılı Direktif (ve İlgili Üye Devlette uygulamaya geçirildiği ölçüde 2010 PD Tadil Direktifi de dahil olmak üzere bu Direktifte yapılan değişiklikler) anlamına gelir ve İlgili Üye Devlet’teki her türlü ilgili uygulama tedbirini içerir ve "2010 PD Değişiklik Direktifi" ifadesi 2010/73/EU sayılı Direktif anlamına gelir. Birleşik Krallık'ta bu duyuru yalnızca (i) değiştirilmiş şekliyle 2005 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası (“Finansal Promosyon”) Emri ("Emir") Madde 19(5) kapsamına giren yatırımlarla ilgili konularda profesyonel deneyime sahip olan veya (ii) Emir Madde 49(2)(A) ila (D) kapsamına giren, ve (iii) başka bir şekilde yasal olarak iletilebileceği diğer Nitelikli Yatırımcılara yöneliktir (tüm bu kişiler birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) ve ilgili olduğu herhangi bir yatırım faaliyeti yalnızca bu ilgili kişilerle gerçekleştirilecektir ve bu kişiler dışında hiç kimse tarafından güvenilmemelidir. Birleşik Krallık'taki ilgili kişi olmayan kişiler ve diğer İlgili Üye Devletlerdeki Nitelikli Yatırımcı olmayan kişiler bu duyuruya dayanarak herhangi bir işlem yapmamalı ve bu duyuruya güvenmemelidir.

Birleşik Krallık'ta İhtiyati Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen ve Finansal Muamele Otoritesi ile İhtiyati Düzenleme Kurumu tarafından regüle edilen HSBC Bank plc ("Talep Toplayan"), İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Erdemoğlu adına hareket etmekte olup başka hiç kimse adına hareket etmemektedir. HSBC, İşlem ile ilgili olarak başka herhangi bir kişiyi müşterisi olarak kabul etmeyecek ve müşterilerine sağlanan korumaları sağlamaktan veya İşlem, bu duyurunun içeriği veya burada atıfta bulunulan herhangi bir işlem olmak üzere, düzenleme veya diğer hususla ilgili olarak tavsiyede bulunmaktan Erdemoğlu dışında hiç kimseye karşı sorumlu olmayacaktır.

İşlem ile bağlantılı olarak herhangi bir izahname veya arz belgesi hazırlanmamıştır veya hazırlanmayacaktır. İşlem ile bağlantılı her türlü yatırım kararı, kamuya açık bilgilere dayanılarak verilmelidir. Bu bilgiler bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu duyuruda yer alan bilgiler yalnızca arka plan amaçlıdır ve tam veya eksiksiz olma iddiası taşımamaktadır.

Talep Toplayan ve ilgili iştirakleri, yeni bilgiler, gelecekteki gelişmeler veya başka bir nedenle bu duyuruda yer alan herhangi bir ileriye dönük beyanı güncelleme, gözden geçirme veya revize etme yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder.

İşlem ile bağlantılı olarak, Talep Toplayan ve iştiraklerinden herhangi biri, burada belirtilen hisselerin bir kısmını asli pozisyon olarak alabilir ve bu sıfatla, İşlem ile bağlantılı olarak veya başka bir şekilde, söz konusu hisseleri ve SASA'nın diğer menkul kıymetlerini veya ilgili yatırımları kendi hesaplarına tutabilir, satın alabilir, satabilir, satmayı teklif edebilir. Buna ek olarak, Talep Toplayan ve iştiraklerinden herhangi biri, yatırımcılarla, Talep Toplayan ve iştiraklerinden herhangi birinin zaman zaman hisseleri satın alabileceği, elinde tutabileceği veya elden çıkarabileceği finansman anlaşmaları (swaplar veya fark sözleşmeleri dahil) yapabilir. Buna göre, ihraç edilen, teklif edilen, iştirak edilen, satın alınan, yerleştirilen veya başka bir şekilde işlem gören hisselere yapılan atıflar, Talep Toplayan'a ve bu sıfatla hareket eden iştiraklerinden herhangi birine yapılan herhangi bir ihraç veya teklif veya iştirak, satın alma, yerleştirme veya işlem dahil olarak okunmalıdır. Talep Toplayan, bu tür yatırımların veya işlemlerin kapsamını, herhangi bir yasal veya düzenleyici yükümlülüğe uygun olarak yapılması dışında açıklama niyetinde değildir.

Talep Toplayan veya ilgili iştiraklerinden hiçbiri veya bunların yöneticileri, memurları, çalışanları, danışmanları veya temsilcileri, bu duyuruda yer alan bilgilerin (veya duyuruda herhangi bir bilginin atlanıp atlanmadığından) veya Erdemoğlu, SASA, iştirakleri veya ilişkili şirketlerine ilişkin yazılı, sözlü veya görsel ya da elektronik formdaki bilgiler ve her ne şekilde iletilmiş veya kullanıma sunulmuş olursa olsun veya bu duyurunun veya içeriğinin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ile ilgili diğer bilgilerin doğruluğu, gerçekliği veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez veya herhangi bir beyan veya garanti vermez, bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp için sorumluluk kabul etmez.

Bu açıklama, "ileriye dönük" olan veya "ileriye dönük" olarak kabul edilebilecek ifadeler içerebilir. Bu ileriye dönük beyanlar, "inanıyor", "tahmin ediyor", "planlıyor", "projelendiriyor", "öngörüyor", "bekliyor", "niyet ediyor", "olabilir", "olacak" veya "olmalı" terimleri veya her durumda bunların negatifleri veya diğer varyasyonları veya benzer terminoloji dahil olmak üzere ileriye dönük terminolojinin kullanılmasıyla veya strateji, planlar, amaçlar, hedefler, gelecekteki olaylar veya niyetler hakkındaki tartışmalarla tanımlanabilir. İleriye dönük beyanlar, gerçek sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir ve çoğu zaman da farklıdır. İleriye dönük beyanlar, Erdemoğlu'nun gelecekteki olaylara ilişkin mevcut görüşlerini yansıtmaktadır ve gelecekteki olaylara ilişkin risklere ve diğer risklere, belirsizliklere ve varsayımlara tabidir. İleriye dönük beyanlar yalnızca yapıldıkları tarih itibariyle geçerlidir.